среда, 2 октября 2013 г.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի միջնակարգ դպրոցի
1-4-րդ դասարանների  և գերմաներենի ուսուցչի թափուր աշխատատեղի համար:
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր /հանրակրթական առարկայական ուսումնական ծրագրերին ու կրթությանը վերաբերվող ՀՀ օրենքներին համապատասխան/ և հարցազրույց /մանկավարժական մասնագիտական գործնական հմտություններ/:
Մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող պարտադիր պահանջներից են նաև ՀՀ օրենքների իմացությունը և համակարգչային գիտելիքները / «Վորդ», «Էկզել», «Ֆոտոշոպ» ծրագրերին տիրապետելը պարտադիր է/:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում.
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է /ձև 1/,
2. Բարձրագույն կրթության մանկավարժության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթուղթը ներդիրի հետ /դիպլոմը միջուկով/,
3. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքնե-րին ևաշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումըհավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները /առկայության դեպքում/,
4. Քաղվածք աշխատանքնային գրքույկից /առկայության դեպքում/,
5. Անձնագրի պատճենը,
6. Ինքնակենսագրություն /ձև 4/
7. Համակարգչային գիտելիքների տիրապետելու մասին փաստաթուղթ /առկայոթւյան դեպքում/,
8. Մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի,
9. Այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխտելու իրավունք,
10. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:


Փաստաթղթերն ընդունվում են 2013 թվականի հոկտեմբերի 2-ից մինչև հոկտեմբերի 29-ըներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից 15-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:
Մրցույթն անցկացվելու է Լիճքի միջնակարգ դպրոցում 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ին, ժամը14-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 093 35 10 83 և 055 35 10 83հեռախոսահամարներով:


Լիճքի միջնակարգ դպրոցի տնօրինություն

Комментариев нет :

Отправить комментарий